...ปัจจุบันพบว่าการแพร่กระจายของวัฒนธรรมต่างชาติที่แทรกซึมมากับสื่อ
ทุกประเภท อย่างรวดเร็ว ในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เยาวชนไทยมีค่านิยมโน้มเอียงไปตามกระแสของวัฒนธรรมดังกล่าว ทำให้เกิดสภาวะความห่างไกลจากวัฒนธรรมของตนเอง โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นถิ่น ซึ่งเป็นรากเหง้าของวิถีชีวิตแบบไทย การจะโน้มน้าวให้เยาวชนไทยส่วนใหญ่กลับมาสนใจ อนุรักษ์เพลงไทยถือเป็นเรื่องยาก การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษาและสถาบันต่างๆ ครูดนตรียังใช้วิธีการแบบดั้งเดิม มีเยาวชนเพียงส่วนน้อยที่สนใจและหันมาศึกษาอย่างจริงจัง ทั้ง ๆ ที่ระบบการจัดการศึกษาของไทยได้กำหนดเป็นนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ที่ต้องการให้เยาวชนไทยทุกคนได้สัมผัสและเร